Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Program "Aktywny samorząd"

Utworzono dnia 27.02.2020
Czcionka:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W Powiecie Lublinieckim realizowany jest pilotażowy program „Aktywny samorząd” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem programu jest zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

W 2020 r. w ramach programu przewidziane są następujące formy wsparcia:

MODUŁ I

OBSZAR A - LIKWIDACJA BARIERY TRANSPORTOWEJ

ZADANIE 1:

Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu adresowana do osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu

maks. kwota dofinansowania: 10.000 zł

na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej: 6.000 zł

wymagany udział własny: 15%

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia  - orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu

ZADANIE 2:

Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy adresowana do osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu

maks. kwota dofinansowania 4.800 zł, w tym:
dla kosztów kursu i egzaminu kategorii B – 2.100 zł

dla kosztów kursu i egzaminu pozostałych kategorii – 3.500 zł

pozostałe koszty (zakwaterowanie, wyżywienie, dojazd w okresie trwania kursu)  -  800 zł

wymagany udział własny: 25 %

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu ruchu

ZADANIE 3:

Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy adresowana do osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego

maks. kwota dofinansowania 4.800 zł, w tym:
dla kosztów kursu i egzaminu kategorii B - 2.100 zł

dla kosztów kursu i egzaminu pozostałych kategorii - 3.500 zł

pozostałe koszty (zakwaterowanie, wyżywienie, dojazd w okresie trwania kursu)  -  800 zł

koszty usług tłumacza migowego – 500 zł

wymagany udział własny: 25 %

 
Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego

ZADANIE 4:

Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu adresowana do osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu

maks. kwota dofinansowania: 4.000 zł

wymagany udział własny: 15%

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu słuchu

 

OBSZAR B - LIKWIDACJA BARIER W DOSTĘPIE DO UCZESTNICTWA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM

ZADANIE 1:

Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania adresowana do osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych

dla osoby niewidomej – 24.000 zł

z czego na urządzenie brajlowskie 15.000

dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9.000 zł

dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 7.000 zł

wymagany udział własny: 10%

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub dysfunkcja narządu wzroku

ZADANIE 2:

Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania:

dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł

dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.000

dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł

udział własny: nie wymagany

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

 • pomoc w ramach tego obszaru obejmuje dofinansowanie szkolenia w zakresie obsługi nabytego w ramach programu „Aktywny samorząd” w Obszarze B sprzętu elektronicznego i oprogramowania

ZADANIE 3:

Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku

kwota dofinansowania – 7.500 zł

wymagany udział własny: 10%

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

 • umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu wzroku

ZADANIE 4:

Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania adresowana do osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy

kwota dofinansowania – 4.000 zł

wymagany udział własny: 10%

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
 • dysfunkcja narządu słuchu,
 • trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

ZADANIE 5:

Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu:

kwota dofinansowania – 1.500 zł

udział własny: 10%

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

 • pomoc udzielona w Obszarze B Zadaniu: 1, 3 lub 4,
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności.

Pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę będącą przedmiotem wniosku.

 

OBSZAR C - LIKWIDACJA BARIER W PORUSZANIU SIĘ

ZADANIE 1:

Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

kwota dofinansowania: 10.000 zł

wymagany udział własny: 10 %

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
 • wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego napędzie ręcznym

ZADANIE 2:

Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera

lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

kwota dofinansowania: 3.500 zł

z czego na zakup jednego akumulatora: 1.000 zł

udział własny: nie wymagany

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności.

Pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę będącą przedmiotem wniosku.

ZADANIE 3:

Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

kwota dofinansowania:

w zakresie ręki  – 9.000 zł

przedramienia – 20.000 zł

ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł

na poziomie podudzia – 14.000 zł

na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł

uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł

wymagany udział własny: 10 %

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie

ZADANIE 4:

Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości)

Kwota dofinansowania wynosi do 30% kwot, o których niżej mowa:

w zakresie ręki  – 9.000 zł

przedramienia – 20.000 zł

ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł

na poziomie podudzia – 14.000 zł

na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł

uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł

wymagany udział własny: 10 %

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę będącą przedmiotem wniosku.

ZADANIE 5:

Pomoc w zakupie skutera o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego adresowana do osób z dysfunkcją narządu ruchu

kwota dofinansowania – 7.500 zł

wymagany udział własny: 25 %

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,
 • zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym.

 

OBSZAR D - POMOC W UTRZYMANIU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POPRZEZ ZAPEWNIENIE OPIEKI DLA OSOBY ZALEŻNEJ

Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

maks. kwota dofinansowania 300 zł miesięcznie

wymagany udział własny: 15 %

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • aktywność zawodowa,
 • pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka

 

MODUŁ II

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

kwota dofinansowania kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem wynosi:

 • dla dodatku na pokrycie kosztów kształcenia dla wnioskodawców pobierających w nauce w szkole policealnej lub kolegium – do 1.000 zł, dla pozostałych wnioskodawców - 1.500 zł
 • dla dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego do 4.000 zł
 • dla opłaty za naukę (czesne)równowartość kosztów czesnego w ramach jednej aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

W przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów) – kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/ych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 2.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

800 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP i składa wniosek o dofinansowanie do edukacji w systemie SOW

500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,

300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada ważną Kartę Dużej Rodziny,

300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki,

200 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszony trybie,

300 zł – w  przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2019 lub w 2020 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,

300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego.

Udział własny wnioskodawcy w zakresie kosztów czesnego

15% wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),

65% wartości czesnego -  w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków). Z obowiązku wniesienia udziału własnego zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Zakres pomocy udzielanej w ramach programu obejmuje:

 • opłatę za naukę (czesne),
 • dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (nie podlega rozliczeniu),
 • dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW W FORMIE PAPIEROWEJ (siedziba PCPR Lubliniec - ul. Sobieskiego 9) ORAZ ELEKTRONICZNEJ:

 1. Moduł I - od 01.03.2020 r. do 31.08.2020 r.
 2. Moduł II - przyjmowanie wniosków odbywa się w dwóch cyklach:
 • od 01.03.2020 r. do 31.03.2020 r. (dla wniosków dot. roku akademickiego 2019/2020)
 • od 01.10.2020 r. do 10.10.2020 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021)

 

Szczegóły pod nr tel: 34 356 32 57 (PCPR Lubliniec)

 

PRZYDATNE LINKI:

http://www.pcpr-lubliniec.pl/program-aktywny-samorzad-r24.html

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/

https://sow.pfron.org.pl/

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Opis Programu

Utworzono dnia 27.02.2020, 11:11

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Czerwiec 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 18

W poprzednim tygodniu: 140

W tym miesiącu: 18

W poprzednim miesiącu: 648

Wszystkich: 39725

Gmina Koszęcin