Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O projekcie

Czcionka:

„PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO – ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH W GMINIE KOSZĘCIN”

ZAŁOŻENIA I CELE PROJEKTU

W gminie Koszęcin liczącej 11536 mieszkańców jednym z głównych problemów społecznych jest grupa osób długotrwale bezrobotnych.

Pomimo ogólnokrajowej tendencji wskazującej na spadek zjawiska bezrobocia wyniki analizy dokumentacji osób bezrobotnych objętych wsparciem GOPS, wskazują na trudną sytuację osób bez pracy o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych.

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Lublińcu na dzień 31 grudnia 2007r. stopa bezrobocia w powiecie lublinieckim kształtowała się na poziomie 10%, a średni wskaźnik natężenia bezrobocia wyniósł 4,78%. Biorąc pod uwagę natężenie bezrobocia to w Gminie Koszęcin jest on jednym z najwyższych w powiecie i wynosi 5,38%, a wśród osób pozostających bez pracy aż 55,8% to osoby długotrwale bezrobotne.

Na podstawie przeprowadzonej przez GOPS w Koszęcinie diagnozy sytuacji socjalno-bytowej osób długotrwale bezrobotnych i ich rodzin korzystających z usług GOSP do udziału w projekcje zaproszono 10 bezrobotnych długotrwale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej tj. powyżej 12 m-cy ). W wielu przypadkach okres bezrobocia sięga kilku lat. Z analizy dokumentów tych osób wynika, że dla nich dominującymi barierami w znalezieniu pracy są:

 • niskie wykształcenie / zawodowe i podstawowe/,
 • brak specjalistycznych umiejętności zawodowych i umiejętności/ kwalifikacje zawodowe nie odpowiadające oczekiwaniom pracodawców/,
 • brak doświadczenia zawodowego,
 • brak umiejętności „ poruszania się na rynku pracy „.

Brak pracy dla bezrobotnych, szczególnie osób w wieku 40-58 lat, jest doświadczeniem destrukcyjnym, powodującym bierność, niską samoocenę i brak wiary we własne możliwości. Ww. czynniki determinują złą sytuacje finansową i powodują uzależnienie od świadczeń GOSP. 

Wyżej opisywane czynniki wskazują na konieczność objęcia osób kompleksowym systemem wsparcia. Zaplanowano dla nich zastosowanie instrumentów aktywnej integracji takich jak: nabycie kompetencji społecznych, aktywizacja edukacyjna, zawodowa a także terapia psychologiczna. 

Do realizacji powyższych działań użyte będzie narzędzie w postaci kontraktu socjalnego. W projekcie w szczególności postawiono na naukę kompetencji społecznych, umiejętność planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia dochodów z podjęcia pracy najemnej. Celem ogólnym projektu jest zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego osób bezrobotnych w gminie Koszęcin poprzez rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji.

Cele szczegółowe:

 • wspieranie zdolności do podjęcia zatrudnienia poprzez zwiększenie kompetencji społecznych i zdobycie umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy,
 • wsparcie edukacyjne, terapeutyczne i społeczne, których celem jest poprawa mobilności na rynku pracy pozwalająca na przezwyciężenie indywidualnych
 • zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły,
 • upowszechnienie aktywnej integracji i pracy socjalnej poprzez wzmocnienie kadrowe ośrodka pomocy społecznej

Celem Projektu jest osiągnięcie wymiernych rezultatów, tj. zaktywizowanie zawodowe jak największej liczby uczestników.

Działania w ramach projektu są zgodne z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi:

 • równość szans ( wyrównywanie szans na rynku pracy, promowanie partnerskiego wzorca podziału ról społecznych i zawodowych),
 • rozwój lokalny ( zmniejszenie obszaru wykluczenia społ. i wzrost poziomu wykształcenia.),
 • innowacyjność ( aktywna integracja),
 • rozwój społeczeństwa informacyjnego ( doskonalenie kwalifikacji i dostosowanie umiejętności do potrzeb rynku pracy).

Cele projektu są zgodne:

 • z zapisami Priorytetu VII PO KL w którym przyjęto, iż osoby korzystające z usług systemu pomocy społecznej będą otrzymywały kompleksowe wsparcie w readaptacji zawodowej i dostępie do rynku pracy za pośrednictwem GOPS. 
  Projekt wpisuje się w cele i założenia Priorytetu VII PO KL / cel szczegółowy 1/: Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społ./, gdyż ukierunkowany jest na udzielanie wielostronnego wsparcia na rynku pracy bezrobotnym, klientom pomocy społecznej. Pomoc w trakcie realizowania projektu będzie kierowana do osób korzystających z pomocy społ. – długotrwale bezrobotnych.
 • z zapisami Planu Działania Dla Województwa Śląskiego na lata 2007-2008 w kwestii rozwoju i aktywnej Integracji przez ośrodki pomocy społecznej a w szczególności rozwoju aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne oraz programy aktywności społecznej.
 • z zapisami Krajowego Programu – Integracja Społeczna i Zabezpieczenie Społeczne 2006 - 2008, Priorytet 2: Integracja poprzez aktywizację.
 • projekt wpisuje się w cele operacyjne Strategii Wojewódzkiej w Zakresie Polityki Społecznej dla Województwa Śląskiego na lata 2000-2020, w której wskazuje się na konieczność podniesienia poziomu aktywności społ.- zaw. m. in. osób bezrobotnych świadczeniobiorców pomocy społecznej., o niskich kwalifikacjach zawodowych,
 • ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Koszęcin na lata 2005 - 2015 (Strategię została opracowana i przyjęta przez Radę Gminy Koszęcin w marcu 2005 r.

ZESPÓŁ REALIZUJĄCY PROJEKT

Grzegorz Pilawa – autor i kierownik projektu
Elżbieta Gad – koordynator realizacji projektu

Justyna Bambynek – specjalista pracy socjalnej
Gabriela Dziuk – starszy pracownik socjalny
Emilia Wojsa – pracownik socjalny

Dorota Śleziona – główny księgowy projektu
Piotr Czaja – pracownik ds. rozliczeń finansowych projektu

Współpraca:
Urząd Gminy w Koszęcinie
Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu

Wsparcie techniczne:
AP SERWIS Artur Porębski - www.apserwis.pl

 - stopka_efs.jpg

Łukasz Czekała

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Czerwiec 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny

Gmina Koszęcin