Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Świadczenie "Za życiem"

Czcionka:

 

„Za życiem” - jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

przysługuje:

  • z tytułu urodzenia żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie
    i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
  • matce lub ojcu, albo opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka (oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka);
  • w kwocie 4000 zł jednorazowo na dziecko;
  • niezależnie od wysokości dochodu;
  • wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka
  • jeżeli matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu (wymogu tego nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko);

nie przysługuje:

  • jeżeli dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
  • jeżeli na dziecko przysługuje jednorazowe świadczenie lub świadczenie o charakterze podobnym do jednorazowego świadczenia za granicą, chyba że przepisy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;

 

Do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia „Za życiem” należy dołączyć odpowiednio:

a) zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczna nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, potwierdzające co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży (wymogu tego nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko);

b) zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,

c) kopię odpisu prawomocnego postanowienia sądu stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka (oryginał do wglądu);

d) kopię orzeczenia sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka (oryginał do wglądu);

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 

Podstawa prawna:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001860

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160002234

 

Wniosek:

https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/Wniosek_Za_zyciem.pdf/7af410b6-f8c5-eecf-64e4-d3c62a4fac71

Wzór zaświadczenia:

http://www.nfz-gdansk.pl/uploads/files/20170309_wzor-zaswiadczenia(1).pdf

ZAŁĄCZNIKI:

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Czerwiec 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny

Gmina Koszęcin