Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Stypendium szkolne

Czcionka:

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO 
na rok szkolny 2019/2020


WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KOSZĘCINIE  UL. SOBIESKIEGO 11A 
W TERMINIE: 01.09.2019 r. - 15.09.2019 r.

Z takiej formy pomocy skorzystać mogą:

 • uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze kolegiów służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota 528 zł.

Stypendium szkolne nie przysługuje:

 • Uczniom klas zerowych
 • Uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2120,00 zł (rocznie).
 • Uczniowi, który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej (Art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami)

Stypendium szkolne miesięcznie nie może być niższe niż 99,20 zł i wyższe niż 248,00 zł.

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 OBOWIĄZUJĄ FAKTURY ZA:

 • zakup podręczników - od czerwca 2019 r. (jeśli uczeń nie otrzymał darmowych podręczników)
 • pozostałe materiały szkolne od sierpnia 2019 r. - książki o charakterze edukacyjnym, edukacyjne programy komputerowe przydatne do nauki w szkole, pomoce naukowo-dydaktyczne, przybory, wyposażenie i artykuły niezbędne dla ucznia, w tym: obuwie i odzież sportowa, teczki, plecaki itp., zakup osobistego sprzętu do zajęć sportowych, zakup materiałów, podręczników i sprzętu niezbędnych do udziału w zajęciach dodatkowych, pozalekcyjnych, nauce języków obcych, nauce gry na instrumentach itd.
 • dojazdów do szkoły środkami komunikacji publicznej, w przypadku pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 • udziału w wycieczkach szkolnych, zielonych szkołach, imprezach kulturalnych, wszelkich płatnych formach zajęć szkolnych itp.
 • abonamentu internetowego (w miesiącach nauki szkolnej na które zostanie przyznane stypendium)

 

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji:
(odpowiednio do sytuacji ucznia)

 1. Wniosek
 2. Zaświadczenie od pracodawcy o dochodach brutto minus podatek, składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne
 3. Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i osiągniętych dochodach z prac dorywczych
 4. Zaświadczenie z Gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,
 5. Wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów lub decyzja z GOPS – fundusz alimentacyjny
 6. Odcinek renty/emerytury
 7. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanym dochodzie za poprzedni rok (brutto, netto) - w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych
 8. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania oraz dowód opłacania składek w ZUS - w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym
 9. Decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku /kserokopia/.
 10. Zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej o charakterze stałym np. Dodatek mieszkaniowy, świadczenie opiekuńcze, itp.(w przypadku osób pobierających świadczenia poza GOPS Koszęcin)

 

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. (sierpień)

 

Podstawa prawna:

https://www.lexlege.pl/ustawa-o-systemie-oswiaty/rozdzial-8a-pomoc-materialna-dla-uczniow/5052/

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Oświadczenie

Utworzono dnia 23.09.2019, 14:46

Zaświadczenie o zarobkach - wzór

Utworzono dnia 23.09.2019, 14:45

wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Utworzono dnia 02.07.2019, 14:32

pełnomocnictwo pełnoletniego ucznia

Utworzono dnia 02.07.2019, 15:13

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Czerwiec 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny

Gmina Koszęcin