Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zespół Interdyscyplinarny

Czcionka:

Zespól Interdyscyplinarny ds. 
Rozwiązywania Problemów Przemocy 
w Rodzinie w Gminie Koszęcin

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie – to zespół osób delegowanych ze środowisk profesjonalnych do koordynacji, standaryzacji, analiz i rozwiązywania lokalnych problemów przemocy w rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny stanowią przedstawiciele służb miejskich, instytucji i organizacji działających w obszarze wsparcia społecznego. Działania Zespołu zmierzają do poprawy sposobów udzielania pomocy osobą doświadczającym przemocy ich najbliższemu otoczeniu poprzez kreowanie lokalnej polityki wobec problemu i wypracowywania procedur oraz standardów. Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Głównym aktem prawnym regulującym kwestie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasad postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz zasad postępowania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie jest ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r., Nr 180, poz. 1493 z późn. zm). Wraz z wejściem w życie – dnia 1 sierpnia 2010r. – nowelizacji tejże ustawy pojawiły się nowe obowiązki i wytyczne dla tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Działania te mają odbywać się głównie w ramach interdyscyplinarnej współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy na terenie gminy Koszęcin. Nowymi zadaniami gminy są w szczególności:

 • Opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

           
Na podkreślenie zasługuje fakt, iż ustawa wprowadza również zmiany w innych istotnych aktach prawnych, a szczególnie w Kodeksie Karnym (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn.zm.). Wprowadzone zmiany dały nowe możliwości prawne, np. wobec sprawców przemocy w rodzinie stosuje się przewidziane w w/w ustawie środki mające na celu zapobieganie ich kontaktowaniu się z osobami pokrzywdzonymi oraz kierowanie na oddziaływania korekcyjno-edukacyjne.


Główne cele i zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:

 • budowanie lokalnego systemu jakości opieki i wsparcia dla rodziny i dziecka zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • zsynchronizowanie i wypracowanie standardów współpracy przedstawicieli różnych grup zawodowych i społecznych pracujących i zajmujących się problematyką przemocy.

 
Zadania Zespołu realizowane są przede wszystkim przez:

 1. Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu zwiększenie skuteczności działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
 2. Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi oraz innymi podmiotami przy opracowywaniu i wdrażaniu procedur i standardów związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
 3. Wdrażanie rozwiązań systemowych w zakresie przeciwdziałania przemocy – do realizacji przez jednostki, instytucje zajmujące się problemem przemocy domowej na terenie gminy.
 4. Monitoring i ewaluację procesów wdrażania przez jednostki, instytucje zajmujące się problemem przemocy domowej procedur wypracowanych przez Zespół.
 5. Realizację zapisów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Koszęcin do 2015 roku.
 6. Edukację społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.
 7. Realizowanie działań promocyjno – informacyjnych wśród mieszkańców na temat problemu przemocy. Tworzenie lokalnych zintegrowanych programów i kampanii profilaktycznych.
 8. Poprawę skuteczności działań osób zobowiązanych i uprawnionych do przeciwdziałania przemocy oraz monitorowanie występowania przemocy w rodzinie, jej rozmiarów i skutków społecznych oraz efektywności podejmowanych działań.
 9. Inicjowanie badań, diagnoz środowiskowych, opracowanie ekspertyz, zbieranie i analiza danych, które dotyczą prac Zespołu i stanowiącym dla niego źródło informacji.
 10. Pomoc osobom, rodzinom, grupom, środowiskom dysfunkcyjnym.

 

ZASADY PRACY ZESPOŁOW INTERDYSCYPLINARNYCH

DS. ROZWIĄZYWANIA ROBLEMÓW PRZEMOCY W RODZINIE

 

Cele Zespołów Interdyscyplinarnych

 1. Pomoc rodzinom dysfunkcyjnym w przezwyciężeniu problemów, poprze odtworzenie lub wzmocnienie jej funkcji
 2. Zintegrowanie działań instytucji lokalnych
 3.  Zwiększenie efektywności podejmowanych działań interwencyjnych i pomocowych 
  w momencie zaistniałego problemu.

Zasady działania zespołów interdyscyplinarnych

W skład zespołów interdyscyplinarnych mogą wchodzić przedstawiciele instytucji, które zajmują się pomocą rodzinie  i mogą mieć wpływ na poprawę jej sytuacji. Skład zespołu nie jest stały i zależy od problemu występującego w rodzinie.

Podczas spotkań zespołu planowane są następujące działania:

1.Diagnoza problemu i ustalenie strategii pomocowych.

2.Podział ról i działań.

3.Ocena i weryfikacja dotychczasowych  działań.

4.Prowadzenie dokumentacji pracy zespołu (protokół stanowiący zał. nr 2 oraz sprawozdania z realizacji podjętych działań, zawierające wnioski oraz diagnozy sytuacji i potrzeb).

 

Procedura powoływania zespołów interdyscyplinarnych

Pisemny wniosek o powołanie zespołu interdyscyplinarnego może złożyć przedstawiciel każdej instytucji pomocowej z terenu gminy Koszęcin. Wniosek (zał. nr 7) powinien być złożony do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego, który zwołuje posiedzenie zespołu w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty wpłynięcia wniosku. Przewodnicząca  wskazuje osobę odpowiedzialną za prowadzenie dokumentacji w zgłoszonej sprawie.

 

Zadania przewodniczącej Zespołu interdyscyplinarnego

1.Powoływanie Zespołu interdyscyplinarnego oraz inicjowanie i powoływanie Grup Roboczych.

2.Koordynacja pracy powołanego zespołu.

3.Gromadzenie dokumentacji (wnioski, protokoły, sprawozdania )

 

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje wybrana na pierwszym posiedzeniu zespołu spośród jego członków. 

 

ZASADY PRACY GRUP ROBOCZYCH 
DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW PRZEMOCY

 

Grupy Robocze               

Grupy robocze– są powoływane przez Zespół Interdyscyplinarny w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia. W skład grup roboczych mogą wchodzić także kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Cele Grup Roboczych

Opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;

Monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;

Dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Zwiększenie efektywności podejmowanych działań interwencyjnych i pomocowych w momencie zaistniałego problemu.

 

Zasady działania Grup Roboczych

W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele:

jednostek organizacyjnych pomocy społecznej; gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;

Policji; oświaty; ochrony zdrowia.

W skład grup roboczych mogą wchodzić również kuratorzy sądowi, a także przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Skład zespołu nie jest stały i zależy od problemu występującego w rodzinie. Członkowie grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

 

Podczas spotkań Grup Roboczych planowane są następujące działania:

Diagnoza problemu i ustalenie strategii pomocowych.

Podział ról i działań.

Ocena i weryfikacja dotychczasowych działań.

Prowadzenie dokumentacji pracy zespołu.

 


 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Czerwiec 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny

Gmina Koszęcin